Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

a) İşbu Artuklu Yemen Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme")  www.artukluyemen.com internet sitesinin sahibi, 13 Mart Mah. Hürriyet Cad. Çağatay Apt Altı – Artuklu / MARDİN adresinde mukim Mehmet ERTAKGÖZ Artuklu Yemen Kurukahve, Kuruyemiş, Şekerleme ve Çikolata (Bundan böyle "ARTUKLU YEMEN olarak anılacaktır) ile  www.artukluyemen.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında ………….. tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu ARTUKLU YEMEN ‘in sahip olduğu internet sitesi  www.artukluyemen.com 'den ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE  www.artukluyemen.com  internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.2. ÜYE,  www.artukluyemen.com  internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3. ÜYE,  www.artukluyemen.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4.  www.artukluyemen.com  internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyelerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin ARTUKLU YEMEN ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. ARTUKLU YEMEN ‘e ait Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ÜYE,  www.artukluyemen.com  internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ARTUKLU YEMEN ‘in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.6. Üyenin ARTUKLU YEMEN internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üyeye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ ye aittir.

3.7. ARTUKLU YEMEN, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.artukluyemen.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ARTUKLU YEMEN 'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ ye aittir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve ARTUKLU YEMEN ‘i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.10. ARTUKLU YEMEN ‘in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE 'nin Üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11.  www.artukluyemen.com  internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ARTUKLU YEMEN ‘in mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından ARTUKLU YEMEN ‘in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.12. ARTUKLU YEMEN  tarafından  www.artukluyemen.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13.ARTUKLU YEMEN kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda Üyelerin önceden rızasını almak kaydıyla bu Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. ARTUKLU YEMEN, Üyenin  www.artukluyemen.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ARTUKLU YEMEN markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, ARTUKLU YEMEN 'a ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ARTUKLU YEMEN tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece Üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, ARTUKLU YEMEN tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ARTUKLU YEMEN 'i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini ARTUKLU YEMEN 'in müşteri hizmetlerine iletebilir.

3.15. ARTUKLU YEMEN, Üyenin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve (b) Üyenin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir. 3.16.ARTUKLU YEMEN web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE ARTUKLU YEMEN web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. ARTUKLU YEMEN, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.18. ARTUKLU YEMEN, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler için hüküm ifade edecektir.

3.19. ARTUKLU YEMEN, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS 'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşmeyi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS 'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda ARTUKLU YEMEN Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi 

Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

5. İhtifallerin Halli

İşbu sözleşme Üyenin, Üyeliğini iptal etmesi veya ARTUKLU YEMEN tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ARTUKLU YEMEN Üyenin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme ‘den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Mardin Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin Üyelik kaydı Üyenin işbu Sözleşme ‘de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme Üyenin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.